تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
اجتهاد 
1375 
فقه واصول 
نجف وقم 
20.00