مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حمید
نام خانوادگی:البغدادی
پست الکترونیک:hmjb99@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، رجال و تراجم