سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه امام کاظم(ع) مدرسه الشهید الصدر ، جامعه آل البیت 
استاد راهنما و مشاور 
1392/06/01 
ادامه دارد 
راهنمایی و مشاوره 
همکاری 
مدرسه امام کاظم (ع) 
مدیر گروه علمى 
1392/06/01 
ادامه دارد 
گروه علمى فوق لسانس فقه واصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1388/06/06 
ادامه دارد 
خارج فقه و اصول ورجال 
همکاری 
جامعة ال البيت 
عضوگروه علمى 
1396/06/01 
ادامه دارد 
گروه علمى دكتوراه   
تدریس 
جامعة ال البيت 
استاد 
1396/06/01 
ادامه دارد 
خارج فقه